Õppimine ja õpetamine

Raamat “Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes”, mille on toimetanud Eve Kikas, annab ülevaate sellest, kuidas esimese ja teise kooliastme, st 1.–6. klassi õpilased arenevad ja õpivad ning kuidas neid selles protsessis paremini toetada. Kirjutamisel on toetutud teoreetilistele lähenemistele, mis rõhutavad laste arengu terviklikkust, nende aktiivsust ja vajadust arvestada õpetamisel laste arengu taseme ja iseärasustega, samuti nende uskumuste, kogemuste ja teadmistega. Teisalt teadvustatakse, et õpetajatel (nagu ka lapsevanematel) on tähtis roll laste arengu suunamisel.
Raamatut saab kasutada õppevahendina klassiõpetajate koolitamisel ning loodetavasti pakub see uusi vajalikke teadmisi õpetajatele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele. Erinevate peatükkide autoriteks on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes tunnevad hästi valdkonda, millest nad kirjutavad. Autorid on erineva teoreetilise tausta ja praktilise kogemusega. See, et tänapäeval pole ühtset valdavat teooriat laste arengust, peegeldub ka kirjutatus – eri osades toetutakse mõnevõrra erinevatele käsitlustele. Samuti kajastub raamatu erinevates peatükkides autorite suhe teooria ja praktikaga. Mõnes osas kirjapandut saab kohe praktikas kasutada, teises osas esitatu mõistmine ja rakendamine nõuab ilmselt suuremat mõttepingutust. Raamatu eesmärgiks ei ole pakkuda õpetajatele üksnes nõuannete loetelu, vaid edastada ka laiemaid teoreetilisi teadmisi. Üldiste teooriate ja seaduspärasuste tundmine võimaldab tuletada efektiivseid tegutsemisviise ja võtteid igal õpetajal endal, arvestades konkreetset keskkonda ja laste iseärasusi. Samuti aitab see õpetajal oma tööd mõtestada.

Raamat asub siin: http://eduko.archimedes.ee/files/EDUKOraamatkaanega.pdf

Korrutustabel

Merlin Kirbits on teinud terve kodulehe korrutustabeli õppimise kohta. Kogumik on mõeldud eelkõige  2-3 klassi õpetajatele, õpilastele ja ka lapsevanematele. Kogumiku materjalid toetavad matemaatika ainekava ühe olulise õpitulemuse saavutamist – õpilane õpib valdama korrutustabelit. Kui õpilane korrutustabeli 0-st 10-ni pähe õpib, jääb see talle üheks arvudemaailma alustalaks kogu ülejäänud eluks. Kogumikus leiduva abimaterjali eesmärk on muuta korrutustabeli kinnistamine huvitavamaks ja tulemuslikumaks. Samuti on eesmärk toetada lõimingut teiste õppeainete ja õppekava läbivate teemadega. Kogumik koosneb kuuest erinevast osast: töölehed, veebimängud, õuesõpe, programmid, kasulikud nipid ja kasulikud trikid.

Kodulehekülg asub siin: http://korrutamine.weebly.com/

Võti loodusesse KeyToNature

KeyToNature oli kolme-aastane projekt, mis arendas elurikkuse õppimiseks ja õpetamiseks tarvilikke interaktiivseid elektroonilisi töövahendeid.

Põhieesmärk:
võimaldada vaba ligipääs interaktiivsetele õpivahenditele –elusorganismide määrajatele – ja muuta vahetuskõlbulikuks nendega seotud andmed, eesmärgiga  toetada loodusliku mitmekesisuse tundmaõppimist erinevatel õpitasanditel.

Eesmärgid:
* andmebaasides sisalduvate andmete vahetuskõlbulikuks muutmine, mis võimaldaks luua palju rohkem interaktiivseid määrajaid;
* elektrooniliste määrajate kasutuskõlbulikkuse testimine erinevatel õpitasemetel, põhikoolidest magistriõppe kursusteni ülikoolis.

http://www.ut.ee/ial5/keytonature/est/tool.htmldigi

Rahamaa

Arusaamist rahaasjadest ei pruugi olla üldsegi lihtne matemaatikatundi põimida. Sellepärast on loonud Rahamaa, et mängimise, mängude ja klassis korraldatavate tegevuste näol oleks tore vahend, millega õpilastele raha mõistet õpetada.

Rahamaa õpetab 5–7-aastastele õpilastele, mis on raha

Rahamaal on noorimatel õpilastel võimalik mängides saavutada parem arusaam raha mõistest. Õpilased (üksikult või rühmiti) kasutavad oma Rahamaa tegelasi raha teenimiseks, mida nad saavad seejärel kasutada esemete ostmiseks oma tuppa või ajamasinaga reisile minekuks.

http://www.rahamaa.ee/