Teeme projektitöö mugavamaks

…selle jaoks on olemas https://tackk.com/  – keskkond, kus saab luua teemakogumikke. Eriti hästi sobib see projektide koondamiseks, sest lisada saab tekste, pilte, videoid, kaarte jne.  Kogumikku saab jagada teiste kasutajatega. vaata ka Tuuli Koitjärve tehtud juhendit:

Uku suur süda

Eesti Puuetega Inimeste Koda otsustas projekti “Erinevus rikastab” raames anda välja 6-7-aastastele lastele, nende õpetajatele ja lapsevanematele suunatud raamatu ning juhendmaterjal “Uku suur süda”. Raamatu peamine eesmärk on tõsta laste teadlikkust inimeste individuaalsetest erinevustest ja iseärasustest.
Juhendmaterjal sisaldab raamatus käsitletud teemasid, mis on järgmised:
Teema 1: Mina olen eriline
Teema 2: Inimesed on erinevad
Teema 3: Minu perekond
Teema 4: Minu sees on erinevaid tundeid Teema
5: Mina toitun tervislikult
Teema 6: Mina olen kõigi vastu sõbralik ja hea
Teema 7: Räägime ilma sõnadeta
Teema 8: Kuidas kirjutavad ja loevad pimedad inimesed?
Teemade juurde kuuluvad tegevuste jaoks paljundatavad töölehed ning lisamaterjalid (vt LISAD), mille eesmärk on muuta teemade käsitlemine lihtsamaks lapsele, samuti täiskasvanule. Eelnimetatud teemasid võib õpetaja kasutada oma töös nii enne kui ka pärast raamatu lugemist. Teadmiste omandamisel ja kinnistamisel on kindlasti abiks ka peatükk “Suunavaid küsimusi aruteluks” ning viited lisalugemiseks. Millisel viisil ning kui suures mahus õpetaja juhendmaterjali oma töös kasutab, jääb iga õpetaja enda otsustada.

Raamatu leiad siit:
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/UKU_veebiraamat.pdf

Juhendmaterjali leiad siit:
http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/UKU_veeb_juhendmaterjal.pdf

Väärtuskasvatus algkoolis

Tuuli Koitjärv on koostanud suurepärase õppematerjali algklassidele, kus käsitletakse väärtuskasvatust algklassides.

Väärtuskasvatuse roll on koolis väga tähtsal kohal. Õppematerjal “Väärtuskasvatus algkoolis” on abiks aineõpetajale algkooli I kooliastmes (inimeseõp, eesti keele tundides). Koolil ja õpetajal on oluline roll väärtuskasvatajana aineõpetuse kõrval. Antud õppematerjalid toetavad õppijat mõtlemisel, valikute tegemisel ning otsuste langetamisel. Järjest mitmekesisem elu meie ümber nõuab suuremaid valikute tegemisi, mis nõuavad lastelt ka suuremaid oskusi. Uues RÕK-is on lisatud läbivate teemade hulka ka teema “Väärtused ja eetilisus”.

Õppematerjal sisaldab

  • teemade kaupa tunnikavasid õpetajale ning õppematerjale õpilastele kasutamiseks (iga tund on seotud ühe temaatilise multifilmiga)
  • näiteid õppeainete lõimingust
  • näiteid IKT vahendite kasutamisest 

Õppematerjali leiad siit: Väärtuskasvatus algkoolis

Õppimine ja õpetamine

Raamat “Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes”, mille on toimetanud Eve Kikas, annab ülevaate sellest, kuidas esimese ja teise kooliastme, st 1.–6. klassi õpilased arenevad ja õpivad ning kuidas neid selles protsessis paremini toetada. Kirjutamisel on toetutud teoreetilistele lähenemistele, mis rõhutavad laste arengu terviklikkust, nende aktiivsust ja vajadust arvestada õpetamisel laste arengu taseme ja iseärasustega, samuti nende uskumuste, kogemuste ja teadmistega. Teisalt teadvustatakse, et õpetajatel (nagu ka lapsevanematel) on tähtis roll laste arengu suunamisel.
Raamatut saab kasutada õppevahendina klassiõpetajate koolitamisel ning loodetavasti pakub see uusi vajalikke teadmisi õpetajatele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele. Erinevate peatükkide autoriteks on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes tunnevad hästi valdkonda, millest nad kirjutavad. Autorid on erineva teoreetilise tausta ja praktilise kogemusega. See, et tänapäeval pole ühtset valdavat teooriat laste arengust, peegeldub ka kirjutatus – eri osades toetutakse mõnevõrra erinevatele käsitlustele. Samuti kajastub raamatu erinevates peatükkides autorite suhe teooria ja praktikaga. Mõnes osas kirjapandut saab kohe praktikas kasutada, teises osas esitatu mõistmine ja rakendamine nõuab ilmselt suuremat mõttepingutust. Raamatu eesmärgiks ei ole pakkuda õpetajatele üksnes nõuannete loetelu, vaid edastada ka laiemaid teoreetilisi teadmisi. Üldiste teooriate ja seaduspärasuste tundmine võimaldab tuletada efektiivseid tegutsemisviise ja võtteid igal õpetajal endal, arvestades konkreetset keskkonda ja laste iseärasusi. Samuti aitab see õpetajal oma tööd mõtestada.

Raamat asub siin: http://eduko.archimedes.ee/files/EDUKOraamatkaanega.pdf

Korrutustabel

Merlin Kirbits on teinud terve kodulehe korrutustabeli õppimise kohta. Kogumik on mõeldud eelkõige  2-3 klassi õpetajatele, õpilastele ja ka lapsevanematele. Kogumiku materjalid toetavad matemaatika ainekava ühe olulise õpitulemuse saavutamist – õpilane õpib valdama korrutustabelit. Kui õpilane korrutustabeli 0-st 10-ni pähe õpib, jääb see talle üheks arvudemaailma alustalaks kogu ülejäänud eluks. Kogumikus leiduva abimaterjali eesmärk on muuta korrutustabeli kinnistamine huvitavamaks ja tulemuslikumaks. Samuti on eesmärk toetada lõimingut teiste õppeainete ja õppekava läbivate teemadega. Kogumik koosneb kuuest erinevast osast: töölehed, veebimängud, õuesõpe, programmid, kasulikud nipid ja kasulikud trikid.

Kodulehekülg asub siin: http://korrutamine.weebly.com/

Võti loodusesse KeyToNature

KeyToNature oli kolme-aastane projekt, mis arendas elurikkuse õppimiseks ja õpetamiseks tarvilikke interaktiivseid elektroonilisi töövahendeid.

Põhieesmärk:
võimaldada vaba ligipääs interaktiivsetele õpivahenditele –elusorganismide määrajatele – ja muuta vahetuskõlbulikuks nendega seotud andmed, eesmärgiga  toetada loodusliku mitmekesisuse tundmaõppimist erinevatel õpitasanditel.

Eesmärgid:
* andmebaasides sisalduvate andmete vahetuskõlbulikuks muutmine, mis võimaldaks luua palju rohkem interaktiivseid määrajaid;
* elektrooniliste määrajate kasutuskõlbulikkuse testimine erinevatel õpitasemetel, põhikoolidest magistriõppe kursusteni ülikoolis.

http://www.ut.ee/ial5/keytonature/est/tool.htmldigi